Bài này chúng ta sẽ đi vào một trong những ứng dụng rất phổ biến của timer là phát xung vuông với tần số cho trước. Các bạn có thể xem lại bài : Bộ định thời Timer và Counter của PIC, để biết cách thiết lập và tính toán số nạp cho timer.

Trong bài này chúng ta thực hành quét LED 7 đoạn dùng Timer thay vì dùng hàm delay_ms() như bài  Hiển thị quét LED 7 đoạn vi điều khiển PIC - Bài 3

Bài này chúng ta sẽ hiện thị 8 led 7 đoạn bằng vi điều khiển PIC 16F877A các bạn có thể dùng PIC 16F887 cũng được.Các bạn có thể xem lại bài:

Hiển thị Led 7 đoạn với vi điều khiển PIC - Bài 2 để biết thêm cơ bản về led 7 đoạn .

Trong bài này chúng ta sẽ học cách hiển thị Led 7 đoạn bằng vi điều khiển PIC 16F877A các bạn có thể dùng PIC 16F887 cũng được, sẽ có 2 ví dụ, ví dụ thứ nhất sẽ hiển thị 1 LED 7 đoạn, ví dụ thứ 2 sẽ hiển thực hành quét LED hiển thi 8 LED 7 đoạn.