Giới thiệu về họ vi điều khiển PIC :

PIC là một họ vi điều khiển RISC được sản xuất bởi công ty Microchip Technology. PIC sử dụng tập lệnh RISC, với dòng PIC low-end (độ dài mã lệnh 12 Bit ví dụ PIC12Cxxx) và mid-range (độ dài mã lệnh 14 bit , ví dụ PIC16Fxxx),

Bài này giới thiệu cho các bạn các hàm và các toán tử cơ bản hay dùng trong khi lập trình cho vi điều khiển PIC bằng CCS. Cần nhắc lại là CCS tương tự như C nếu các bạn đã làm quen với C rồi thì rất dễ để lập trình.

Phần khai báo, định nghĩa các chương trình con

Chương trình con là chương trình sẽ được gọi từ chương trình chính hoặc chương trình con khác.

Chương trình con phải được khai báo và định nghĩa trong một file chương trình ứng dụng.

Bài này hướng dẫn các bạn về cấu trúc cơ bản của một chương trình khi lập trình cho vi điều khiển PIC , dsPIC với CCS.