Điện trở là một linh kiện điện tử thụ động và là một đại lượng vật lý đặc trưng cho sự cản trở dòng điện đi qua vật dẫn điện; một vật dẫn điện tốt thì điện trở nhỏ, vật dẫn điện kém thì điện trở lớn, vật cách điện thì điện trở là vô cùng lớn.

Khuếch đại là quá trình biến đổi một đại lượng (dòng điện hoặc điện áp) từ biên độ nhỏ thành biên độ lớn mà không làm thay đổi dạng của nó.
Khuếch đại thuât toan (OPAMP – Operational Amplifier) là bộ khuếch đại có hệ số khuếch đại Av thường được chế tạo dưới dạng tích hợp.

Khuếch đại là quá trình biến đổi một đại lượng (dòng điện hoặc điện áp) từ biên độ nhỏ thành biên độ lớn mà không làm thay đổi dạng của nó.
Khuếch đại thuât toan (OPAMP – Operational Amplifier) là bộ khuếch đại có hệ số khuếch đại Av thường được chế tạo dưới dạng tích hợp.

Khuếch đại là quá trình biến đổi một đại lượng (dòng điện hoặc điện áp) từ biên độ nhỏ thành biên độ lớn mà không làm thay đổi dạng của nó.
Khuếch đại thuât toan (OPAMP – Operational Amplifier) là bộ khuếch đại có hệ số khuếch đại Av thường được chế tạo dưới dạng tích hợp.