Bài này giới thiệu cho các bạn các hàm và các toán tử cơ bản hay dùng trong khi lập trình cho vi điều khiển PIC bằng CCS. Cần nhắc lại là CCS tương tự như C nếu các bạn đã làm quen với C rồi thì rất dễ để lập trình.

Phần khai báo, định nghĩa các chương trình con

Chương trình con là chương trình sẽ được gọi từ chương trình chính hoặc chương trình con khác.

Chương trình con phải được khai báo và định nghĩa trong một file chương trình ứng dụng.

Bài này hướng dẫn các bạn về cấu trúc cơ bản của một chương trình khi lập trình cho vi điều khiển PIC , dsPIC với CCS.

Khi học lập trình cho bất kì một dòng vi điều khiển nào thì phần I/O Port thường được quan tâm đầu tiên và các ví dụ cho việc xuất hay đọc I/O là một trong các ví dụ đơn giản. Đối với vi điều khiển PIC có rất nhiều dòng và cũng khác nhau về số lượng I/O Port từ PIC 12F675 chỉ có 8 PIN cho đến PIC 16F877A, PIC 16F887 có 40 PIN.