Để tạo một Project trong CCS có nhiều cách :

-  Dùng Project Wizard.  

-  Tạo một Files mới và thêm vào đó các khai báo ban đầu cần thiết.

Lưu ý khi tạo một project mới nên để riêng mỗi project một thư mục vì khi CCS biên dịch sẽ tạo ra rất nhiều file, nế để nhiều project trong cùng một thư mục thì sẽ gây ra nhầm lẫn.

Tạo một PROJECT sử dụng PIC Wizard :

Mở phần mềm CCS, vào File-->new-->project wizard rồi đặt tên cho project ví dụ pwm.

 

Sau đó chọn dòng vi điều khiển muốn sử dụng : VD 16F887. sau đó chọn tần số thạch anh.

Ví dụ tạo một project PWM với tần số 20Khz và duty cycle 50%

Sau đó nhấn Create Project, phần mềm sẽ tạo ra 2 file pwm.c và pwm.h

///////////////File pwm.c

#include <pwm.h>

void main()
{
setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,249,1); //50.0 us overflow, 50.0 us interrupt

setup_ccp1(CCP_PWM|CCP_SHUTDOWN_AC_L|CCP_SHUTDOWN_BD_L);
set_pwm1_duty((int16)498);

while(TRUE)
{
//TODO: User Code
}

}

///////////// File pwm.h

#include <16F887.h>
#device ADC=16

#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset
#FUSES NOLVP //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O

#use delay(crystal=20MHz)

Sau đó các bạn có thể nhấp vào  Compile -->Build để biên dịch project hoặc tiếp tục viết thêm Code.

Ngoài ra  cũng có thể tạo một project mới từ một file có sẵn (trong thư viện example của CCS hoặc một project khác tương tự như cái mình muốn làm) khi lập trình quen rồi mình thường hay dùng cách này vi có thể tân dụng cấu trúc cũng như các khai báo có sẵn từ các example của CCS. 

Epicviet