Phần khai báo, định nghĩa các chương trình con

Chương trình con là chương trình sẽ được gọi từ chương trình chính hoặc chương trình con khác.

Chương trình con phải được khai báo và định nghĩa trong một file chương trình ứng dụng.

chuongtrinhccs

Phần khai báo phải đặt trước chương trình chính (trong file)

Phần định nghĩa có thể định nghĩa ngay trong khai báo hoặc được đặt bất kì nơi nào sau phần khai báo biến toàn cục nếu có.

Void xu_ly_ADC ( ) // Không trả về giá trị

{

. . .

}

int  cong ( int a , int b) // Có trả về giá trị

{

 . . . . . .

Return (a+b) ;

}

Ngoài các chương trình con bình thường ra, còn có chương trình con phục vụ ngắt được đặt sau khai báo tiền xử lý: # int_tên ngắt.

#INT_TIMER1

Void ngat_timer ( )

{

 . . .

}

Nếu chương trình lớn có thể làm file c rất dài và do đó rất khó kiểm soát , nên sẽ cần phân chia ra các file c . trong đó file chính chứa hàm main sẽ được biên dịch . Các file c khác chứa các hàm phục vụ chuyên biệt như : cho LCD , . . .Trong file chính chỉ cần thêm dòng #include < filex.c > là tất cả hàm cần dùng chứa trong file x sẽ được biên dịch vào file hex chung.  Các ví dụ trong thư mục của CCS nếu có sử dụng LCD sẽ chèn 1 dòng #include <lcd.c> và do đó sẽ gọi được các hàm trong file này mà không cần phải viết lại .

Phần chương trình chính:

Bắt đầu bằng:

 void main() {

Main()

{

Int e ,f  ,g ;

e=7 ;

f= 4;

g = cong(e ,f );

}

Trong một chương trình CCS , vi điều khiển sẽ chạy từ chương trình chính, hay nói cách khác là từ dòng lệnh đầu tiên sau void main().

Các chương trình con chỉ được gọi tại các lời gọi chương trình con trong chương trình chính hoặc từ các chương trình con khác. Chương trình con phục vụ ngắt chỉ được chạy khi có ngắt xảy ra, và ngắt đó được cho phép.

Epicviet.com